zadzwoń +48 781 50 70 50

Rodo

Wypełniając obowiązek administratora danych osobowych podanych w związku ze współpracą z Partnerem Biznesowym na podstawie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE ( ogólne rozporzadzenie o ochronie danych) z dnia 2016.04.27 (Dz. Urz. UE L 2016 Nr 119, str 1) (dalej: RODO) informujemy iż:

1. Administratorem podanych danych osobowych jest firma ANTIK - HOLZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa z siedzibą w Kostomłoty Drugie,ul. Urzędnicza 24, 26-085 Miedziana Góra, NIP: 959-202-40-15, REGON: 383424217.

2. Dane osobowe podawane w systemie będą przetwarzane przez Administratora w celach:

zawierania lub wykonywania umów lub prowadzenia innych relacji biznesowych ( w tym do przetwarzania zamówień, realizacji dostaw lub płatności, lub w razie reklamacji, napraw albo roszczeń gwarancyjnych), lub w celu przygotowania zapytań ofertowych i udzielania na nie odpowiedzi, ustalania warunków regulujących stosunki umowne i uczestniczenia w czynnościach związanych z rozwijaniem produktów, z naszymi klientami, dostawcami, usługodawcami i konkurentami, których przedstawicielem lub pracownikiem są Państwo; przekazywania Państwa danych osobowych w ramach ANTIK -HOLZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa na wewnętrzne potrzeby administracyjne ( np. w celach księgowych); zapewnienia bezpieczeństwa IT i procesów IT; angażowania usługodawców, w szczególności wewnętrznych i zewnętrznych dostawców usług IT wspierających naszą działalność gospodarczą; prowadzenia postepowań w zakresie zgodności;

3. Podstawę prawną przetwarzania danych osobowych stanowią przepisy regulujące zasady przetwarzania danych osobowych w tym przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, zaś od dnia 25 maja 2018 r przepisy RODO tj;
1. art 6 ust. 1 lit. b) RODO: potrzeba podjęcia działań przed zawarciem umowy przez Administratora na Pana/ Pani żądanie
2. art 6 ust. 1 lit c) RODO: wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze

3. art 6 ust. 1 lit. f) RODO: prawne uzasadnienie interesu Administratora

4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą tylko upoważnieni pracownicy ANTIK - HOLZSpółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa , o ile mieści się to w zakresie ich obowiązków służbowych. ANTIK - HOLZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa może angażować osoby trzecie (wśród których mogą znajdować się również inne podmioty) do świadczenia określonych usług (np IT). Ponadto możemy angażować m.in. doradców prawnych, konsultantów ds. zarządzania oraz audytorów. Takie osoby trzecie świadczą usługi na naszą rzecz i pod naszą kontrolą oraz kierownictwem i mogą mieć dostęp do danychosobowych w zakresie wymaganym do świadczenia takich usług. Dodatkowo, możemy, w zakresie dopuszczalnym przez przepisy prawa przekazać Państwa dane osobowe krajowym i zagranicznym organom państwowym (np. funduszom emerytalnym, funduszom renowym lub organom ścigania ) lub sądom w celu zapewnienia zgodności z przepisami prawa lub w celu ochrony interesów firmy ANTIK - HOLZSpółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Spółka Komandytowa.

 

5. Okres przez który dane będą przechowywane:

1) dane osobowe przetwarzane w celu zawarcia lub wykonania umowy oraz wypełnienia obowiazku prawnego Administratora będą przechowywane przez okres obowiazywania umowy, a po jego upływie przez okres niezbędny do:

a) posprzedażowej obsługi klientów ( np. reklamacji);

b) zabezpieczenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujacych Administratorowi;

c) wypełnienia obowiazku prawnego Administratora (np. wynikającego z przepisów podatkowych lub rachunkowych);

2) dane osobowe przetwarzane na potrzeby marketingu produktów lub usług własnych Administartora na podstawie uzasadnionego interesu prawnego, będą przetwarzane do czasu zgłoszenia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą;

3) dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody będą przechowywane do czasu jej odwołania, przy czym Administrator bedzie uprawniony do przetwarzania danych osobowych pomimo odwołania zgody, jesli przetwarzanie w tym celu będzie uprawnione na innej niż zgoda podstawie prawnej.

6. Prawa przysługujace Pani/Panu w zwiazku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych:

1) prawo dostępu do treści swoich danych osobowych;

2) prawo do sprostowania danych jeśli dane przetwarzane przez Administratora są nieprawidłowe lub niekompletne;

3) prawo żądania od Administratora usunięcia danych;

4) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych;

5) prawo do przenoszenia danych, czyli prawo do otrzymania dostarczonych Administratorowi danych osobowych oraz przesłania ich innemu administratorowi;

6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora lub wobec przetwarzania w celu marketingu bezpośredniego;

7) prawo wniesienia skragi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce zwykłego pobytu lub pracy osoby, której dane dotyczą lub ze wzgledu na miejsce domniemanego naruszenia RODO;

8) Prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie ( bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem);

7. Niniejsza klauzula informacyjna nie wymaga z Państwa strony podejmowania jakichkolwiek działań.

 

 

 

W związku z korzystaniem z tej strony internetowej, na Twoim urządzeniu końcowym instalowane są pliki cookies. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. W takim wypadku są one przetwarzane w celu poprawy jakości usług oraz w celach analitycznych. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie plików cookie.